زندگی یعنی.....

وقتی به زندگی فکر می کنید آن را شبیه چه چیزی می بینید؟ زندگی در ذهن شما چه تجسمی دارد؟

زندگی برای بعضی ها یک جنگ است

برای بعضی بازی

برای بعضی یادگیری

برای بعضی یک انتقام گیری

زندگی برای بعضی ها فقط رد شدن است با قدم های تند

بعضی ها هم قدم های آهسته برمی دارند

و ...

هر کس بر اساس استعاره ای که از زندگی در ذهن خود ساخته است؛ زندگی می کند. اگر در عمق وجود یک نفر زندگی یک اتفاق پوچ باشد نمی توان انتظار داشت این فرد سرشار از شادی و تلاش شود.


اگر کسی زندگی را یک یادگیری بی انتها بداند در هر لحظه به سمت رشد و شکوفایی خیز برمیدارد و در آخر از خود اثری ماندگار خواهد ساخت.


یک نویسنده گفته است: زندگی آن قدر طولانی نیست که دست کم گرفته شود.

نمی دانم قرار است با زندگی خودتان چکار کنید؟ و نمی دانم اصلا چه اندازه ارزش برای آن قایل هستید؟ فقط می دانم که به هر حال زندگی تمام خواهد شد و زمان بیرحمانه از روی جسد لحظه هایمان ارابه اش را می راند. حالا تصمیم با خودمان است!!


/ 0 نظر / 120 بازدید